9911-тэй дугаар барьцаалсан зээл

Иргэдийн богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахын тулд түргэн шуурхай олгоно

Зээлийн хэмжээ 2.0 - 8.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү 3.5%
Зээлийн хугацаа 1 – 6 сар
Барьцаа хөрөнгө 9911-тэй дугаарыг өөрийг нь барьцаална