Өрхийн аж ахуйн зээл

Гэр бүлээрээ газар тариалан, гар урлал, худалдаа үйлчилгээ гэх мэт бичил бизнес эрхлэгч иргэдэд олгох зээл

Зээлийн хэмжээ 30.0 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү 3.5%
Зээлийн хугацаа 3 – 12 сар
Барьцаа хөрөнгө Үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгө, газар