Үйл ажиллагааны зарчмууд

Үйл ажиллагааны зарчмууд

Капитал ББСБ нь зээлийн үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг мөрдлөг болгоно.


  • Зээлдэгч нь зээлийн төлбөрийг хүүгийн хамт зээлийн гэрээнд тохиролцож заасан хуваарийн дагуу ББСБ-д төлж гүйцэтгэх
  • Зээлийн хэмжээ: барьцаалах хөрөнгийн үнэлгээний 50-80 хувьтай тэнцэх
  • Зээлийн хугацаа: 1 жилийн дотор төлөгдөх богино хугацаат зээл, 1 жилээс дээш хугаанд төлөгдөх урт хугацаат зээл
  • Зээлийн хүү: хугацаа, бизнесийн онцлог болон төлбөрийн чадвар зэргээс хамаарч 3.0 - 3.5 хүртэл хувь
  • Зээлийн барьцаа: иргэд болон хуулийн этгээдийн эзэмшлийн үл хөдлөх хөрөнгө, хөдлөх хөрөнгө
  • Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ: Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ нь тухайн үеийн зах зээлийн үнэ, ханшид тулгуурласан, зах зээлийн чиг хандлага, ирээдүйн мөнгөний ханшны өөрчлөлтийг тооцсон бодитой тогтоогдсон үнэ байна.