Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад эргэлтийн хөрөнгөө өсгөн, үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зориулалтаар олгоно.

Зээлийн төрөл

Зээлийн хүү төгрөг

Хугацаа

Хэмжээ

Эхлэлтийн зээл

3.5%

3-18 сар

50.0 сая төгрөг хүртэл
Түншлэлийн зээл

3.3%

Давтан түншлэлийн

3.1%

Итгэлцлэлийн

3.0%

Зээлийн хэмжээ 50.0 сая хүртэл
Зээлийн хүү 3.0% - 3.5%
Зээлийн хугацаа 3 – 18 сар
Барьцаа хөрөнгө Үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгө, газар