Лизингийн зээл (Mетал илрүүлэгч)

Капитал ББСБ нь жижиг, дунд бизнес эрхлэгч, өрхийн аж ахуйг дэмжих зорилгоор хамтран ажилладаг Планет Интернэшнл ХХК-ийн Compass Outdoor дэлгүүрээс метал илрүүлэгч худалдан авахад зориулан олгодог урьдчилгаагүй, үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгодог зээлийн үйлчилгээ юм.

Зээлийн хэмжээ 5.0 - 30.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү 2.5%
Зээлийн хугацаа 3 - 24 сар
Барьцаа хөрөнгө Үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгө