Зээлийн шугам

Байнга харилцдаг ААНБ болон иргэдийн богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан түргэн шуурхай олгоно.

Зээлийн хэмжээ 5.0 - 30.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү 3.5%
Зээлийн хугацаа 3 - 12 сар
Барьцаа хөрөнгө Үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгө