Шуурхай зээл

Иргэд болон ААНБ-н санхүүгын яаралтай хэрэгцээг хангах зорилгоор үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгох зээл юм.

Зээлийн хэмжээ 25 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү 3.5%
Зээлийн хугацаа 3 – 12 сар
Барьцаа хөрөнгө Үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгө