Шимтгэл

Шимтгэл

0.5 хувиас - 1 хувь хүртэл

хамгийн багадаа 10,000.00 төгрөг

хамгийн ихдээ 250,000.00 төгрөг

Зээлийн шугам нээлгэсэн ААНБ болон иргэд ашиглаагүй зээлийн үлдэгдэлд жилийн 4 хувийн хүү төлнө.