Хөрөнгө оруулалтын зээл

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд бизнесээ өргөжүүлэх зорилгоор хөрөнгө оруулалт хийж тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулсан зээл

Зээлийн төрөл

Зээлийн хүү төгрөг

Хугацаа

Хэмжээ

Эхлэлтийн зээл

3.5

6-18 сар

100.0 сая төгрөг хүртэл

Түншлэлийн зээл

3.3

Итгэлцэлийн зээл

3.0

Зээлийн хэмжээ 100.0 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү 3.0% - 3.5%
Зээлийн хугацаа 6 – 18 сар
Барьцаа хөрөнгө Үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгө, газар